ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน   
ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ไทจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 

TAIWAN1-CODE-08
ทัวร์ใต้หวัน เทียวใต้หวัน วัน 3 คืน

บิน TIGERAIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL

   
ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ไทจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – ไทเป
ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) - DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง

TAIWAN2-CODE-08
ทัวร์ใต้หวัน เที่ยวใต้หวัน วัน คืน

บิน CHINA AIRLINES 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์


TAT Licence No.11/08298หน้า 1/1
1
[Go to top]